Kuva: Jari Mäensivu

Suuri Seurakysely 2024 – tulokset ja johtopäätökset

Toteutimme keväällä 2024 seurassamme Suuri Seurakysely 2024 -kyselytutkimuksen, jossa selvitimme laajasti sidosryhmiemme tuntemuksia ja kokemuksia seurastamme ja seuramme toiminnasta. Saimme kyselyyn vastauksia 383 kpl, mikä on yli 100 kpl enemmän kuin viime vuonna. 

Kysely toteutettiin kaikille avoimella kyselylomakkeella, jota jaettiin seuran sisäisten kanavien (myClub, Teams, sähköposti) lisäksi myös seuran verkkosivuilla sekä sosiaalisissa medioissa Facebookissa ja Instagramissa. 

Suuren Seurakyselyn vastausten trendi oli keväällä 2024 positiivinen, sillä tulokset olivat kauttaaltaan aiempaa vuotta paremmat.  

– Vastaajamäärä on huikea! Kiitos siitä jokaiselle, vastaukset ovat tärkeässä asemassa strategiatyössä. Pelaajien otanta ei ollut kovin iso, mutta on huomionarvoista, että pelaajat kokevat monet asiat vanhempia positiivisemmin. Se on meille tosi tärkeää, koska loppupeleissä pelaajille tätä toimintaa tehdään. Syksylle on suunnitelmissa toteuttaa myös pelkästään pelaajille kohdennettu kysely, VJS:n toiminnanjohtaja Janne Bruun kertoo. 

Kysely perustui viiteen osioon; seuramielikuvaan, joukkueiden toimintaan, seurayhteisöön & seurakehitykseen, jäsenviestintään sekä ulkoiseen viestintään. 

Voit tutustua koko kyselyn vastauksiin koonnissa

Seuramielikuva 

Seuramielikuva-osiossa kysyttiin sekä erinäisten väitteiden paikkansapitävyyttä että seuran toiminnasta heränneitä adjektiivi-mielleyhtymiä. Kyselyn perusteella pelaajat kokevat vanhempia tai huoltajia enemmän, että monet adjektiivit kuvaavat seuraa ja seuran toimintaa. 

Joukkueiden toiminta 

Joukkueiden toiminta jakautui kahteen osioon; joukkueen toimintaympäristöön sekä urheilutoimintaan. Kyselystä tunnistettiin kehityskohteita erityisesti Punaisten joukkueiden tasolla, johon tullaan suhtautumaan tosissaan tulevia kausia suunniteltaessa. Sen sijaan myönteistä oli, että kaupunginosajoukkueiden vanhemmat olivat tyytyväisiä toimintaan. 

– Oli luonnollisesti mukava huomata, että kokemuksen trendi on positiivinen. Lähes kaikilla mittareilla ovat arvioit viime vuotta parempia. Erityisesti tiedottaminen näyttää myös joukkueissamme parantuneen, Bruun toteaa. 

Seurayhteisö ja seurakehitys 

Osiossa kysyttiin vastaajien näkemyksiä erinäisiin väittämiin, joiden lisäksi vastaajat saivat asettaa ennakkoon määritellyt seuran ydintehtävät tärkeysjärjestykseen. 

– Vastaukset olivat hyvin lähellä viime vuoden vastaavia, mutta näissäkin trendi oli positiivinen. Seuran tärkeimmäksi tehtäväksi koettiin edelleen saavutettavuus ja monitasoisuus, joiden perässä tuli tavoitteellisen pelaajapolun tarjoaminen. Nämä kolme erottuivat selkeästi, joiden perässä vastuullisuus tuli ennen muita vaihtoehtoja, Bruun analysoi. 

Seuran viestintä ja arvot

Viestintä oli jaettu kyselyssä kahteen osioon; jäsenviestintään sekä ulkoiseen viestintään. Huomionarvoista on, että kysely ajoittui ajankohtaan, jolloin osa vastaajista vastasi kyselyyn ennen verkkosivu-uudistusta ja osa sen jälkeen.

– Tässäkin kategoriassa trendi oli kasvukäyrällä. Jäsenviestinnässä saavutettiin jopa hyviä arvioita, kun useampi osa-alue arvioitiin arvion 4 tietämille. Vaikka kysely ajoittuikin verkkosivu-uudistuksen lanseerauksen molemmin puolin, oli muutos parempaan havaittavissa jo tässä kyselyssä , Bruun kertoo. 

Kyselyn osiossa arvioitiin myös seuran arvojen toteutumista piilotetuin adjektiivein. Kysymyksissä piti vastaajien ensin valita seuran toiminnassa käyviä adjektiiveja ja sitten valita vastaajalle tärkeitä adjektiiveja seuran toiminnassa.

– Oli erittäin miellyttävää huomata, että seuran arvot, yhteisöllisyys, kilpailu ja kehitys, koettiin myös varsin näkyviksi, Bruun toteaa.

Net Promoter Score 

Net Promoter Score (NPS) kertoo asiakkaiden (=harrastajien/toimijoiden) suositteluhalukkuudesta eli siitä, kuinka monta prosenttia heistä suosittelisi yritystä (=seuraa) tuttavilleen. Kysymykseen vastataan asteikolla 0–10. 9 tai 10 pistettä antaneita pidetään markkinoijina, kun taas 0-6 pistettä antaneet ovat kritisoijia. Markkinoijien suhteellisesta osuudesta vähennetään kriittisesti suhtautuneiden osuus ja lopullinen NPS-tulos on välillä -100 ja 100. 

Seurakyselyn perusteella NPS-tulokseksemme pysyi selkeästi postiivisen puolelle lukemalla 28. Vastaajista 161 kappaletta antoi lukeman 9-10, 130 kappaletta antoi lukeman 7-8 ja 62 kappaletta antoi alle 6. 

– Positiivista NPS-lukemaa voidaan edelleen pitää hyvänä tuloksena, mutta emme tietenkään voi olla tyytyväisiä sen lievään laskuun. Ero on toki hiuksen hieno, mutta tavoitteemme on oltava korkeammalla. Jatkossa olisi kiinnostavaa selvittää, millaisin eroin harrastajat ja vanhemmat tämän arvioinnin kokevat, Bruun tuumii. 

Kuinka tuloksia hyödynnetään? 

Seurakysely oli tänä vuonna poikkeuksellisen merkityksellinen, sillä on viimeinen kysely, mikä tässä laajuudessa tehtiin ennen seuran vasta käynnistynyttä uutta strategiatyötä. Seuran nykyinen strategia päättyy alkavan kauden 2024-2025 jälkeen, jolle nyt haetaan jatkumoa uuden strategiatyön kautta. Lisäksi seurakyselyllä on aina suuri merkitys seuraavan kauden toiminnan suunnittelussa.

– Saimme kyselystä kultaakin kalliimpaa tietoa, mitä seuramme kehitystyöltä ja perustoiminnalta odotetaan. Sekä ensi kauden toiminnansuunnittelu että strategiatyö ovat jo käynnissä ja näitä tuloksia on jo hyödynnetty molemmissa. Lisäksi tulemme käymään kyselyn tuloksia läpi eri sidosryhmillemme vielä syksyn koittaessa, Bruun kertoo.