Yhdistyksen säännöt

Vantaan Jalkapalloseura ry:n säännöt

1. LUKU

Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus


Yhdistyksen nimi on Vantaan Jalkapalloseura ry. Sen toimialueena on Vantaa ja kotipaikka Vantaa.


Yhdistyksen tarkoituksena on edistää, kehittää ja vaalia liikuntaharrastusta, erityisesti jalkapalloa toimialueellaan, tavoitteena jäsenistön fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kunnon kehittäminen.

Yhdistyksen varat käytetään yhdistyksen toiminnan rahoittamiseen.

Edellisessä kohdassa mainittua tarkoitustaan yhdistys toteuttaa tarjoamalla jäsenilleen: kilpa- ja harrastejalkapalloa, harjoitus-, koulutus-, valmennus-, turnaus- ja kasvatustoimintaa, tiedotus- ja julkaisutoimintaa kuntoliikuntaa ja muuta vastaavaa toimintaa sekä välittää jäsenilleen urheiluvälineitä ja -asusteita. Yhdistys voi hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

Yhdistys voi vastaanottaa avustuksia, testamentteja ja lahjoituksia. Yhdistys voi toimintansa rahoittamiseksi harjoittaa anniskelutoimintaa järjestämissään tilaisuuksissa asianmukaisen luvan saatuaan ja pitää kioskia.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää huvitilaisuuksia sekä toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan asianmukaisen luvan.

2. LUKU

Yhdistykseen liittyminen, siitä eroaminen ja erottaminen

Yhdistyksen jäseniä ovat:
– varsinaiset jäsenet
– kunniajäsenet ja kunniapuheenjohtaja
– kannattavat henkilö- ja yhteisöjäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi yhdistyksen hallitus hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran, SPL:n piirin ja SPL:n sääntöjä ja sääntöihin perustuvia määräyksiä.

Jäseneksi voidaan hyväksyä luonnollinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö tai muu juridinen henkilö.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksen päätöksellä kutsua henkilö. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.
Kunniapuheenjohtajaksi voidaan seuran kokouksen päätöksellä kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

Kannattavaksi henkilöjäseneksi voi yhdistyksen hallitus hyväksyä yksityisen henkilön, joka tukee yhdistyksen toimintaa suorittamalla vuotuisen kannatusjäsenmaksun. Kannattavaksi yhteisöjäseneksi voi yhdistyksen hallitus hyväksyä oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee yhdistyksen toimintaa suorittamalla vuotuisen kannatusjäsenmaksun.

Yhdistyksen syyskokous päättää varsinaisilta jäseniltä sekä kannattavilta henkilö- ja yhteisöjäseniltä perittävät jäsenmaksut erikseen kullekin jäsenryhmälle. Yhdistyksen kokous voi päättää, että kesken toimintavuoden liittyvät jäsenet maksavat liittymisvuoden jäsenmaksusta vain kokouksen päättämän, liittymisajankohdan mukaan porrastetun osuuden.

Kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä mitään maksuja.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.


Jäsenellä on oikeus erota milloin tahansa yhdistyksestä yhdistyslain 13§ mukaisesti.

Maksettua jäsenmaksua ei palauteta.


Hallituksella on oikeus erottaa jäsen, jos tämä toimii 2§ mainittujen tavoitteiden vastaisesti, rikkoo muita yhdistyksen sääntöjä tai laiminlyö jäsenmaksunsa. Maksettua jäsenmaksua ei palauteta.

3. LUKU

Yhdistyksen toimielimet


Yhdistyksen toimielimet ovat yhdistyksen kokoukset ja hallitus.


Yhdistyksen päätösvaltaa käyttävät yhdistyksen kokoukset. Yhdistys pitää vuosittain kaksi (2) varsinaista kokousta, vuosikokouksen tammi-helmikuussa ja syyskokouksen syys-lokakuussa.

Tarkemman ajan yhdistyksen kokouksille päättää hallitus. Yhdistyksen kokoukset koolle kutsuu hallitus. Kutsu yhdistyksen kokouksiin julkaistaan yhdistyksen toimialueella ilmestyvässä sanomalehdessä ilmoituksella tai yhdistyksen internet-sivuilla viimeistään yhtä (1) viikkoa ennen kokousta.

Varsinaisessa yhdistyksen kokouksessa käsiteltäväksi aiottu asia on ilmoitettava hallitukselle kirjallisesti vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta. Jos kokouksessa aiotaan päättää asioista, joista yhdistyslain tai näiden sääntöjen mukaan on kokouskutsussa mainittava, on niistä tehtävä esitys hallitukselle ennen kokouskutsun julkaisemista kirjallisesti vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta.

Ylimääräinen kokous pidetään yhdistyslain 20§ mukaisesti, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselle esittää.

Kokous pidetään kuukauden kuluessa sen esittämisestä. Puhetta ylimääräisessä kokouksessa johtaa hallituksen puheenjohtaja.


Yhdistyksen työntekijöillä, jäsenillä ja jäsenen edustajalla on oikeus osallistua yhdistyksen kokouksiin ja käyttää siellä puheoikeutta. Jokaisella täysi-ikäisellä varsinaisella jäsenellä sekä kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla on yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä tai sen edustajalla on puheoikeus mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. Äänioikeutettu jäsen voi edustaa toista äänioikeutettua vain yhdellä valtakirjalla.

10§
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. todetaan läsnäolijat
 5. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 6. esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien/ toiminnantarkastajien lausunto
 7. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 8. käsitellään muut kokoukselle esitellyt asiat
 9. kokouksen päättäminen

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. todetaan läsnäolijat
 5. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 6. vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
 7. päätetään jäsenmaksuista seuraavalle tilivuodelle
 8. valitaan 1-2 tilintarkastajaa/toiminnantarkastajaa ja heille 1-2 varamiestä. Tilintarkastajien/toiminnantarkastajien toimikausi on tilivuosi.
 9. valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja, jonka toimikausi on kahden syyskokouksen välinen noin kahden vuoden mittainen ajanjakso
 10. valitaan hallitukseen joka toinen vuosi 5 – 10 jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi on kahden syyskokouksen välinen noin kahden vuoden mittainen ajanjakso. Hallitukseen valittavan on oltava seuran täysi-ikäinen jäsen.
 11. käsitellään muut kokoukselle esitellyt asiat
 12. kokouksen päättäminen

Kokouksissa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Vaali ja suljetussa lippuäänestyksessä asia ratkaistaan äänten mennessä tasan arvalla. Muissa asioissa voittaa tasatilanteessa se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt. Äänestys suoritetaan suljettuja lippuja käyttämällä, jos yksikin jäsen sitä vaatii.

11§
Hallitus on yhdistyksen toimeenpaneva elin, joka johtaa toimintaa ja vastaa yhdistyksen taloudesta. Yhdistystä edustaa yhdistyksen kokouksen valitsema hallitus. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 5 – 10 muuta jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja muut tarpeelliset toimihenkilöt. Hallitukseen valittavan on oltava seuran täysi- ikäinen jäsen.

12§
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsumana tarvittaessa tai kun puolet hallituksen jäsenistä sitä heiltä kirjallisesti vaatii.

Etäosallistuminen hallituksen kokouksiin on mahdollista seuraavin edellytyksin:

Ennakko-osallistuminen ei ole mahdollista, vaan hyväksytään ainoastaan reaaliaikainen etäosallistuminen. Harkintavalta etäosallistumisen tarjoamisessa on hallituksella. Käytössä ovat ainoastaan videopuheluohjelmat/-järjestelmät. Tekstiviestillä tai sähköpostilla osallistuminen ei ole mahdollista.

Kokouskutsu on toimitettava hallituksen jäsenille vähintään 7 vuorokautta ennen kokousta.

Hallitus on päätösvaltainen, jos sen jäsenistä on paikalla puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä.

Hallituksen puheenjohtajan toimikausi on kahden syyskokouksen välinen noin kahden vuoden mittainen ajanjakso. Hallituksen jäsenen toimikausi on kahden syyskokouksen välinen noin kahden vuoden mittainen ajanjakso.

Asiat ratkaistaan hallituksen kokouksissa yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Vaaleissa ratkaisee äänten mennessä tasan arpa.

Hallituksen tehtävänä on erityisesti:

 1. Toimia yhdistyksen toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että yhdistyksen tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti.
 2. Suunnitella ja toteuttaa yhdistyksen kokonaistoimintaa.
 3. Vahvistaa hallituksen sisäinen tehtävänjako.
 4. Vastata yhdistyksen tekemistä sitoumuksista.
 5. Vastata yhdistyksen kokousten antamista velvoitteista.
 6. Hoitaa ja vastata yhdistyksen taloudesta.
 7. Valita ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt.
 8. Laatia yhdistyksen toimihenkilöille työsopimukset.

13§
Erilaisten tapahtumien ja projektien suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi voi hallitus nimetä vapaaehtoisiksi ilmoittautuneista yhdistyksen jäsenistä työryhmiä, jotka toimivat hallituksen alaisina ja valvonnassa.

14§
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja toiminnanjohtaja yksin. Muilla hallituksen nimeämillä henkilöillä on nimenkirjoitusoikeus kahdestaan yhdessä.

4. LUKU

Yhdistyksen talous

15§
Yhdistyksen tilivuosi on 1.11.-31.10. välinen 12 kuukauden ajanjakso. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen sekä hallituksen laatima toimintakertomus on annettava tilintarkastajille/toiminnantarkastajille viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta.
Tilintarkastajien/toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

5. LUKU

Erinäisiä määräyksiä

16§
Yhdistys voi ryhtyä yhteistoimintaan muiden vastaavaa toimintaa harjoittavien kotimaassa ja ulkomailla toimivien yhdistysten ja yhteisöjen kanssa sekä siinä suhteessa liittyä sellaisiin järjestöihin jäseneksi tai solmia niiden kanssa yhteistoimintaa tarkoittavia sopimuksia.

17§
Yhdistyksen ensisijaisena ja virallisena tiedotuskanavana käytetään internetiä, sähköpostia ja www-palvelua. Jäseneksi ilmoittautuessaan henkilö voi ilmoittaa sähköpostiosoitteensa. Tavallista postia käytetään tarpeen mukaan.

18§
Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään 3/4 (kolmen neljäsosan) enemmistöllä annetuista äänistä. Sääntöjen muuttamisesta on mainittava kokouskutsussa.

19§
Päätös yhdistyksen purkamisesta tehdään kahdessa peräkkäisessä vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, samalla äänimäärällä kuin edellisessä pykälässä on mainittu sääntöjen muuttamisesta. Yhdistyksen purkamisesta on mainittava kokouskutsussa.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseksi purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

20§
Muissa kohdin toimitaan kuten yhdistyslaki määrää.

Lisätiedot

Janne Bruun
Toiminnanjohtaja
janne.bruun@vjs.fi
+358 400 529 036