VJS-sanomat 2015 odotusjuttusarja: SUOMEN PARHAAKSI KASVATTAJASEURAKSI 2014 (2013)

vjs-sanomat kansi 2015VJS-sanomat 2015 ilmestyy 23. kerran lauantaina 28.3. Vantaan Sanomien välissä. Odotellessa julkaisemme joka päivä yhden jutun aiempien vuosien VJS-Sanomista.

VJS-sanomat artikkeli vuodelta 2013

SUOMEN PARHAAKSI KASVATTAJASEURAKSI 2014

Yritysten ja yhteisöjen visiot, arvot ja tavoitteet – niiden strategiat ovat täynnä sanahelinää ja ylimmän johdon voimattomia ajatuksia, sillä niiden takana ei ole toteuttavan portaan ääni ja tahtotila. Käytännössä tehokkaat strategiat sisältävät yhteisen jaetun vision niiden kesken, jotka ovat liittyneet yhteen.

VJS:n visiolla vesilintua

VJS on visioinut, luonut itselleen arvoja ja tavoitteita, joihin se toimintansa perustaa. Onko VJS:n strategia ja asettama visio ”Suomen parhaaksi kasvattajaseuraksi” jaettu visio vai pienen ydinporukan taiteilema tyhjä sanakikkailu?

VJS:n joukkueiden valmennuksessa ja johtoryhmissä muissa tehtävissä toimivat henkilöt eivät varmasti tee arjessaan päätöksiään seuran asettaman vision mukaan. Tällä argumentilla myös VJS:n valitsemalla visiolla voidaan heittää vesilintua.

Toisaalta pureutumalla syvemmälle visiomme sanomaan, voidaankin kääntää asia päälaelleen. Onko visiomme itse asiassa synteesi seuramme toimijoiden vallitsevasta tahtotilasta? Eikö olekin niin, että vanhemman tuodessa lapsensa VJS:n harjoituksiin, he odottavat parasta mahdollista huolehtimista omasta lapsestaan? Eikö olekin niin, että valmentajamme haluavat suoriutua tehtävästään niin hyvin kuin mahdollista ja tehdä valmennuksen arjessa päätökset lapsen ja nuoren parasta ajatellen? Entä joukkueenjohtajat, jotka yrittävät järjestää talouden ja tiedottamisen sekä leirimatkan järjestelyt niin, että kaikilla on mahdollisimman hyvä olla?

Suomen parhaassa kasvattajaseurassa kukoistetaan ja kehitytään omalle huipulle

Ainakin siltä näyttää, kun seuramme toimintaa katsoo niin käytännössä kuin tilastollisesti. Samalla, kun taloustilanne on ollut hankala, lajien välinen kilpailu harrastajista on kasvanut ja ihmisten arki muuttunut kiireisemmäksi on VJS:n lisenssipelaajien määrä kasvanut , Drop out (lopettaneiden pelaajien määrä) laskenut aiemmista vuosista ja vapaaehtoisten määrä lisääntynyt.

Koska visiomme on enemmän synteesi nykytilasta toiminnassa eikä niinkään ensisijaisesti ruohonjuuritasolla toimintaa ohjaava tekijä, on seuran palkatun henkilöstön ja hallituksen tehtäväksi muodostunut pyrkiä kehittämään välineitä ja mekanismeja, jotka mahdollistavat menestyksellisen toiminnan kentällä siten, että ruohonjuuritason toimijan pyrkimykset laadukkaaseen toimintaan saavat lisävoimaa. Ja siten voimme ottaa askelia kohti Suomen parhaan kasvattajaseuran määritelmää – seuraa, jossa jokaisella on mahdollista kukoistaa ja kehittyä omalle huipulleen.

Arvot hahmottavat parhaiten tavoitteitamme

VJS:n johtamisessa käytössä ovat seuran strategian yhteydessä laaditut arvot, jotka sisältyvät myös koulutukseen ja tukimateriaaliin. Arvot voivat olla myös silkkaa sanahelinää mutta ne voivat toimia myös tärkeinä toiminnan tavoitteita kuvaavina elementteinä. Jarmo Manner (johtoryhmäkehittäjä, KTM) kirjoitti blogissaan: ”Kiinnittyminen liian voimakkaasti tavoitteisiin sumentaa harkintakykymme ja herkkyytemme aistia realiteetteja. Kun kuvittelemme yksioikoisesti voimakkaita tavoitteita, siirrymme sumuun, jossa havaitsemme vain tavoitteiden kanssa sopusointuisia asioita.” Hänen mukaansa onkin tehokkaampaa käyttää arvojen kaltaisia hahmotelmia tavoitteina

Mantereen ajatuksista innoittamana seuraavassa esittelyssä VJS:n arvojen kaltaisia hahmotelmia niistä tavoitteista, joita olemme toiminnallemme asettaneet.

YHTEISÖLLISYYSJOKAINEN ON TÄRKEÄ

KUVAILU: Kaikki pelaajat, toimihenkilöt ja vanhemmat ovat tärkeitä. VJS:n on sitouduttava päätöksenteossaan, toimintaa suunniteltaessa ja linjauksia rakentaessa siihen, että seuran erilaiset kohderyhmät ovat tärkeitä ja heidän toiveensa ja etunsa huomioidaan.

KONKREETTISET TOIMENPITEET TÄHÄN ASTI: VJS pyrkii toiminnassaan aktiivisesti järjestämään pelaajilleen monipuolista toimintatarjotinta, jotta jokaisella on omaa motivaatiotaan vastaavaa toimintaa. Seuran toimihenkilöille pyritään järjestämään niin koulutusta kuin vapaamuotistakin toimintaa mutta erityisesti rakentamaan erilaisia tukimuotoja toiminnan helpottamiseksi. Vanhemmille olemme pyrkineet järjestämään palauteväyliä sekä tehostamaan tiedottamista.

TULEVAISUUDESSA: Toimintaa tulee edelleen monipuolistaa mutta samalla nykyisen toiminnan laadun kehittämiseen on kiinnitettävä huomiota niin koulutuksen kuin aktiivisen tutoroinnin muodossa kaikilla tasoilla.

MENESTYS – OIKEITA ASIOITA OIKEAAN AIKAAN

KUVAILU: Menestyminen on laaja käsite. Se on kuitenkin pienten asioiden huolellista tekemistä. Menestys syntyy yksityiskohtien tarkalla hiomisella ja sinnikkäällä tekemisellä. Siksi VJS:n tulee sitoutua toimintaan, joka on suunnitelmallista, laadukasta ja pitkäjänteistä. Prosessien tulee olla hyvin johdettuja ja projektit tulee johtaa maaliin saakka. Linjausten takana tulee olla arvailuiden sijasta tietoa, jolla päätökset argumentoidaan.

KONKREETTISET TOIMENPITEET TÄHÄN ASTI: VJS on laatinut strategian, joka toimii ohjenuorana seuran kehittämiselle. Sillä on päätoimisia ihmisiä huolehtimassa siitä, että seuran kehittämistoimet pysyvät käynnissä ja ovat laadukkaita. VJS on toiminnassaan pyrkinyt olemaan avoin ja helposti lähestyttävä, jotta sen toimintaa on voinut kriittisesti arvioida ja valintoja kyseenalaistaa. Näin on luotu mahdollisuus kehittymiselle myös muiden kuin ydintoimijoiden vaikutuksesta ja ajattelusta lähtien.

TULEVAISUUDESSA: VJS:n oma valmennuslinja ja pelikirja sekä niihin liittyvät muut sisällöt tulevat luomaan erityisen vahvan selkänojan seuran valmennustoiminnalle kaikilla tasoilla. Yksityiskohtia myöten kaikessa toiminnassa tulee keskiössä olla pelaaja ja hänen pelaajana kehittymisensä niin konkreettisesti ettei sitä voi olla huomaamatta.

ROHKEUSROHKEUS OLLA ME

KUVAILU: Meillä on rohkeutta toimia päätetyllä tavalla ja uskoa omaan tekemiseen ja omaan tapaan toimia. Meillä on uskallus onnistua ja epäonnistua. VJS:ssa yrittäminen on erityisen arvostettua ja onnistumiset sen seurausta. VJS:lla tulee olla rohkeutta tehdä uusia avauksia, kulkea tarvittaessa vastasuuntaan mutta myös rohkeutta tehdä yhteistyötä ja olla avoin vaikutteille ja kritiikille.

KONKREETTISET TOIMENPITEET TÄHÄN ASTI: VJS on avoimesti tiedottanut sen tavoitteista ja toimenpiteistä niiden saavuttamiseksi. Se on ottanut omiin käsiin olosuhteiden kehittämisen VJS-lkentän rakennuttamisen myötä ja palkannut päätoimisia valmentajia vielä silloin, kun yleinen tapa oli palkata valmennuspäälliköitä. VJS on mukana lukuisissa projekteissa ja työryhmissä ja tekee läheistä yhteistyötä esimerkiksi PK-35 Vantaan, Pk-35 Helsingin ja TiPS:n kanssa. VJS pyrkii jatkuvasti uusiutumaan muuttuvan ympäristön mukana järjestämällä sellaista toimintaa, jota sen toimintaympäristössä kaivataan (esim. aikuisten harrastejalkapallotoiminta).

TULEVAISUUDESSA: Olosuhteita on edelleen kehitettävä rohkeasti. Valmennuksen tasoon on satsattava. Tulevaisuutta ja sen trendejä on ennustettava ja niihin reagoitava.

ILOISUUS – YHDESSÄ JA TUNTEELLA

KUVAILU: Jalkapallo on yhteinen asia. Onnistumiset syntyvät oikeassa, positiivisessa ilmapiirissä kaikilla tasoilla. VJS:n on sitouduttava rakentamaan toimintansa ja prosessinsa niin, että se huomioi organisaation eri tasolla olevien ihmisten resurssit ja rakentaa heille tukea heidän tärkeään toimintaansa. VJS:n on toimittava myös yhteydessä muuhun jalkapalloperheeseen avoimesti ottaen vaikutteita ja jakaen hyviä käytäntöjä.

KONKREETTISET TOIMENPITEET TÄHÄN ASTI: VJS:n valmennusfilosofia lähtee siitä, että valmennustoimintamme on innostavaa. Sama viesti kulkee läpi kaiken valmentajakoulutuksen, jota VJS järjestää. Samalla korostamme koulutuksissamme sitä, että jalkapalloon kuuluu pettymykset. Pettymyksiä syntyy, kun yhdessä pyritään yhdessä asetettuihin tavoitteisiin ja aina siihen ei pystytä. Samalla myös onnistumisen riemu on mahdollinen. VJS pyrkii myös luomaan yhteisöllisyyttä toimijoiden kesken erilaisilla yhteisillä tapahtumilla.

TULEVAISUUDESSA: ”Yhteisöllisyys ja seuraidentiteetti” – kehitysprojekti saa selkeitä resursseja. Hyvinvointia kaikilla tasoilla tulee edistää. Rakastumisprosessi jalkapalloon ja urheiluun tulee ymmärtää ja tiedon tulee näkyä toiminnassamme heti, kun lapset osallistuvat toimintaamme.

LUOTETTAVUUS – LAATU ON LUPAUSTEN PITÄMISTÄ

KUVAILU: VJS on luotettava yhteistyökumppani niin sisäisesti kuin ulkoisesti. Annetuista lupauksista pidetään kiinni ja niitä annetaan harkitusti. VJS kehittää toimintaansa pitkäjänteisesti, yhdessä sovittuja päämääriä perustelluilla toimilla tavoitellen.

KONKREETTISET TOIMENPITEET TÄHÄN ASTI: VJS on luonut sellaisen talousjohtamisen järjestelmän ja rakenteen, että se on luotettava yhteisö eikä kaadu kovissakaan myrskyissä. Samalla sen valtavan suuressa toimintakentässä on pyritty luomaan prosessit niin hyvään kuntoon, että jäsenistölle palvelut tulevat siten kuin on luvattu.

TULEVAISUUDESSA: Luotettavuustyötä on edelleen jatkettava sitkeän itsekriittisesti omaa toimintaa arvioiden seurajohtamisen eri tasoilla.